Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS số 2 xã Lùng Thẩn

Thôn Lử Thẩn-Xã LùngThẩn-Huyện Si Ma Cai
0977502330
lci-simacai-ptdtbtthcsluthan@edu.viettel.vn